Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, http://www.fov.um.si/

	Naslov magistrskega dela 	Razvoj modela sistemske dinamike investiranja in donosnosti kapitala v organizaciji
				 	Development of System Dynamics Model of Investments and Capital Growth in Organizations

	Študent          	Damijan Kozina

	Mentor          	izr. prof. dr. Andrej Škraba

	Znanstveno magistrsko delo, Management informacijskih sistemov, Analiza in načrtovanje informacijskih sistemov

	- Magistrska naloga, zagovor dne: 30.06.2016

	- Model sistemske dinamike investiranja in donosnosti kapitala v organizaciji, aplikacija

	- Prijava teme magistrske naloge, Dispozicija magistrske naloge	Referat, Portorož 2016, Razvoj modela sistemske dinamike investiranja in donosnosti kapitala v organizaciji

	Referat je uvrščen v program 35. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti: TRAJNOSTNA ORGANIZACIJA, Portorož, 16. do 18.03.2016

	Avtorja referata
	- Damijan Kozina, kozina@gmail.com, http://www.kozina.eu/
	- izr. prof. dr. Andrej Škraba, andrej.skraba@fov.uni-mb.si, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, http://www.fov.um.si/

	Povzetek
	Delo obravnava vpliv stopnje investiranja in zadolževanja posamezne organizacije. Cilj je poiskati optimum med investiranjem in
	zadolževanjem v organizaciji. Obravnavanih je več možnih scenarijev. Prevelika zadolženost zavira gospodarsko rast vendar po drugi
	strani premajhna stopnja investiranja tudi ne zagotavlja napredka. S tem kvantitativno podpremo strategijo organizacije za uspešno
	delovanje na dolgi rok. Cilj je izdelava modela, ki omogoča organizacijam izračun različnih scenarijev glede na obseg
	investiranja in zadolževanja. Pri izdelavi strategije ta dva parametra pomembno vplivata na uspeh organizacije in na trajnostno
	delovanje organizacije. Dodaten pomemben parameter je količnik korupcije, ki ga obravnavani model tudi obravnava. To pomembno
	vpliva na gospodarsko rast celotne države. Rezultat raziskave je delujoč simulacijski model, ki upošteva stopnjo investiranja in
	zadolževanja v obravnavani organizaciji. Ključno je poiskati optimalne vhodne parametre modela, ki vrnejo kar najboljši
	rezultat za posamezno organizacijo. Uporabljena je metodologija sistemske dinamike z obravnavo ključih povratnih zank.
	Izdelan je simulacijski model podprt z aplikacijo, ki je testirana z uporabo testnih primerov z različnimi scenarije. Raziskava
	vključuje študijo literature in razvoj modela. Simulacijski model je izdelan z orodjem Powersim in v obliki JavaScript in SVG spletne
	aplikacije. Aplikacija je prosto dostopna na spletnem mestu http://kozina.eu/fov/model/. Delo je vezano na trajnostno delovanje
	organizacije ali posameznika. S pomočjo modela sistemske dinamike in razvite tehnološke rešitve si lahko pomagamo pri zagotavljanju
	ravnovesja, ki zagotavlja trajnostni razvoj in trajnostno delovanje.